ارتباط با صنایع

آدرس دفتر مرکزی مؤسسه:
تهران، خیابان ولیعصر – کد پستی: ۱۴۳۵۶۷۳۷۹۴ – صنایع

تلفکس: ۰۲۱-۸۸۶۰۴۲۵۲

تلفن برای مواقع اضطراری: ۰۹۱۰۱۲۳۱۲۸۶

اداره کل بازرگانی و تبلیغات صنایع: ۰۲۱-۲۲۹۲۶۲۱۰-۱۲

ایمیل: sanayepressagency@gmail.com