اولویت صندوق ضمانت صادرات
معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

اولویت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای حمایت از طرح‌های تولیدی

معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اولویت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای حمایت از طرح‌های تولیدی را تشریح کرد.