۶ نقشه مخاطرات طبیعی رونمایی شد
همزمان با شصتمین سالگرد تاسیس سازمان زمین‌شناسی

۶ نقشه مخاطرات طبیعی رونمایی شد

همزمان با شصتمین سالگرد تاسیس سازمان زمین‌شناسی از ۶ نقشه مخاطرات طبیعی رونمایی شد.