فیروزی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

زمان بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی/ تصویب این طرح فضا را برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام زمان بررسی طرح ازادسازی واردات خودرو معتقد است، تصویب این طرح فضا را برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد کرد.
کمیسیون برنامه و بودجه
صنایع گزارش می‌دهد:

بررسی اولویت‌های وزارت اقتصاد؛ دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی هفته جاری  بررسی اولویت‌های وزارت اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت سیزدهم
صنایع گزارش می‌دهد:

نتایج بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص شد

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگزار و اکثریت وزرا از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتند.
رئیس جمهور
صنایع گزارش می‌دهد:

رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی خود چه گفت؟

رئیس جمهور پس از بررسی صلاحیت نوزده وزیر پیشنهادی خود توسط نمایندگان مجلس با حضور در صحن علنی و ایراد سخنرانی به دفاع از آن‌ها پرداخت.
سید حمید سجادی هزاوه
صنایع گزارش می‌دهد:

سید حمید سجادی هزاوه در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم چه گفت؟

سید حمید سجادی هزاوه به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌‌‌ فرهنگی موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
سید حمید سجادی هزاوه
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به سید حمید سجادی هزاوه، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به سید حمید سجادی هزاوه، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
علی اکبر محرابیان
صنایع گزارش می‌دهد:

علی اکبر محرابیان در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم چه گفت؟

علی اکبر محرابیان در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌‌های انرژی و کشاورزی عمران به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
علی اکبر محرابیان
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
جواد اوجی
صنایع گزارش می‌دهد:

جواد اوجی در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم چه گفت؟

جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌‌‌های انرژی و صنایع و معادن، موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
لللبلبل
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
سید عزت الله ضرغامی
صنایع گزارش می‌دهد:

سید عزت الله ضرغامی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم چه گفت؟

سید عزت الله ضرغامی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌ فرهنگی به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
یببیبیبببییب
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به سید عزت الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به سید عزت الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
۱۱۱۱۱۱۱
صنایع گزارش می‌دهد:

احمد وحیدی در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم چه گفت؟

احمد وحیدی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌‌ امنیت ملی، موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
احمد وحیدی
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
محمد مهدی اسماعیلی
صنایع گزارش می‌دهد:

محمد مهدی اسماعیلی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم چه گفت؟

محمد مهدی اسماعیلی در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌ فرهنگی به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
محمد مهدی اسماعیلی
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
محمدعلی زلفی گل
صنایع گزارش می‌دهد:

محمدعلی زلفی گل در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم چه گفت؟

محمدعلی زلفی گل در جلسه رای اعتماد خود به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان موافق، مخالف و کمیسیون‌‌‌ آموزش به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
محمدعلی زلفی گل
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به محمدعلی زلفی گل،  وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به محمدعلی زلفی گل، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
سیدرضا فاطمی امین
صنایع گزارش می‌دهد:

سیدرضا فاطمی امین در دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم چه گفت؟/ تحریم‌های داخلی را برمی‌داریم، تحریم‌های خارجی را خنثی می‌کنیم

سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم پس از سخنرانی نمایندگان کمیسیون‌‌ صنایع و معادن، موافق و مخالف به تشریح و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
سیدرضا فاطمی امین
صنایع گزارش می‌دهد:

در جلسه رای اعتماد به سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم چه گذشت؟

در جلسه رای اعتماد به سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
1 2 3 17
همراه اول