کد خبر:241487
پ
تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۴۰۰
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۴۰۰

بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۴۰۰ نرخ این محصولات در شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۴۰۰ نرخ این محصولات در شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می‌شود.

 

*** قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رییس جمهور قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی را جهت اجرا ابلاغ کرد که در آن نکته مهمی گنجانده شده است.

بر این اساس قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۴۰۰ با حضور شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.

ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است.

۱_ وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا (برابر با ماده ۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

۲_ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴_رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی

۵_رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران

۶_رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

۷_دو نفر کشاورزن خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

۸_ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست ( به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

شرح ابلاغ این قانون اصلاح شده به شرح زیر است.

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصاد و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و هشتم آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

***  قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

 

بنابراین گزارش متن قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز به شرح زیر است.

ماده ۱ تبصره یک ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب ذیر تشکیل می‌شود:

الف_ وظایف:

۱_ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱_۱_ هزینه های واقعی تولید و سود متعارف

۲_۱_حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی

۳_۱_ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران

۴_۱_هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا هزینه‌های حمل و نقل تعرفه‌های وارداتی هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه

 

۱_۲_تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

۲_۲_تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد.

۳_تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات کمک‌های بلاعوض یارانه سود و کارمزد تسهیلات یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۴_ تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ب_ ترکیب شورا:

۱_ وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا (برابر با ماده ۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

۲_ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴_رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی

۵_رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

۶_رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

۷_دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

۸_ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست( به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

ماده ۲_ تبصره ۲ ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر میباشد مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است برای تعیین قیمت تضمینی جلسات شورا حداقل ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان میشود.

ماده ۳_ تبصره ۴ ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۴ به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را هم زمان با خرید محصولات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.

ماده ۴_ تبصره ۶ ماده واحده قانون حذف می‌شود

ماده ۵ _تبصره ۷ ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۷_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمت‌های زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ _۱۴۰۰ نیز لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۶ _یک تبصره به عنوان تبصره ۸ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۸_ در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ عبارت شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند جایگزین عبارت با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود گردید و جمله “قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود حذف می گردد.

 

***  ۶ ماده در

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، قانون فوق مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۸ آبان ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 9 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول