کد خبر:162067
پ
بخش معدن
مدیر عامل ایمیدرو:

افتتاح ۱.۲ میلیارد دلار طرح بخش معدن و صنایع معدنی

مدیر عامل ایمیدرو از افتتاح ۱.۲ میلیارد دلار طرح بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.

مدیر عامل ایمیدرو از افتتاح ۱.۲ میلیارد دلار طرح بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.

 

*** راه اندازی ۳.۵ میلیارد دلار طرح و پروژه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، خداداد غریب پور ضمن یادآوری برنامه راه‌اندازی ۳.۵ میلیارد دلار طرح و پروژه برای امسال، اظهار داشت:  حدود ۳۵ درصد آنها آماده بهره‌برداری و بقیه در شرف افتتاح است.

مدیر عامل ایمیدرو ضمن یادآوری سیاست کلیدی اکتشاف در بخش معدن، افزود:

ایمیدرو برنامه اکتشاف را در حالی دنبال می‌کند که تـا سـال گذشـته ۲۵۰ هـزار کیلومتر مربع توسـط این سـازمان و با همکاهنگـی وزارت صنعـت معدن و تجارت، سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی و دیگـر ارکان ایـن حـوزه، تحـت فعالیت‌های اکتشـافی بـود کـه از نیمـه دوم سـال ۹۷ بـا افـزوده شـدن ۴۰۰ هـزار کیلومتـر مربـع، اکنـون سـطح جدید اکتشـافات بـه ۶۵۰هزار کیلومتـر مربع رسـیده اسـت.

وی بیان کرد: نکتـه قابل توجه حضور کنسرسـیومی از بخـش خصوصـی اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار وارد چنین طرح عظیمـی شـده، ایـن برنامـه پایـه و اطمینـان خاطـری بـرای تامیـن مـواد اولیه و خـوراک طرح‌هـای جامع توسـعه بخش معدن محسوب می‌شود.

 

*** احیای معادن کوچک مقیاس دستور کار پیوسته

 

غریب‌پور اضافه کرد: موضوع احیـای معـادن کوچـک مقیاس دسـتورکار امسـال بـوده بـه شکل پیوسـته از سـوی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران وراهبـری ایـن سـازمان پیگیـری مـی‌شـود.

مدیر عامل ایمیدرو گفت: براساس این طـرح تاکنـون تعـداد معـادن احیـا شـده از رقـم ۱۴۵ عبـور کـرده کـه حاصـل تلاش جمعـی اسـت، یکـی از آثار راه‌انـدازی ایـن معـادن، تامیـن خـوارک بخشـی از نیـاز شـرکت‌هـای بزرگ اسـت، بدیـن ترتیـب نفـع چنـد جانبه بـرای معـادن و البتـه اشـتغال‌زایی ودرآمد دارد.

 

*** رونق معادن با پشتیبانی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری

 

وی افزود: امروز حمایت از معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی در دستور کار و نقش آفرینی صندوق بیمه سـرمایه‌گـذاری فعالیـت‌هـای معدنـی قرار دارد تا علاوه بر پشـتیبانی از آنها به عنوان وظیفه ذاتـی خود، حمایـت از فعال‌سـازی اینگونه معادن را به مورد اجرا گذارد.

غریب‌پور خاطرنشان ساخت: این نهـاد بـه تازگی با افزایـش سـرمایه بـه ۳۵۰ میلیـارد تومـان، از قـدرت مالی افـزون‌تری برخوردار شـده اسـت.

مدیر عامل ایمیدر پیرامون برنامـه‌هایـی کـه توسط ایمیدرو درحـال پیگیـری اسـت، توضیح داد: اسـتفاده ازتوانمندی توسـعه‌ای سـواحل جنـوب در دستور کار اسـت و در ایـن میـان افزایـش ظرفیـت تولیـد فـولاد در منطقه ویژه خلیج فارس بـه ۱۰ میلیون تن و همچنیـن ایجـاد ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید تولید فولاد در سـواحل مکـران در چابهـار، جـزو برنامـه‌هـای توسـعه‌ای ایمیدرو اسـت که با اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی بـه اجرا درمـی‌آید.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، امسال برنامه دستیابی به ظرفیت بیش از ۳۶ میلیون تن فولاد در چارچوب سند چشم‌انداز دنبال می شود و در افق ۱۴۰۴ رقم ۵۵ میلیون تن ظرفیت پیش‌بینی شده است.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول