دومین نمایشگاه ایده‌های ارزش‌آفرین اینوماین

برگزاری دومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین اینوماین (گزارش تصویری)

اپراتور 13
یست‌ودومین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران

برگزاری بیست‌ودومین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (گزارش تصویری)

اپراتور 7
همایش توسعه کشاورزی تجاری ۲۸ دی ۹۸

برگزاری همایش توسعه کشاورزی تجاری ۲۸ دی ۹۸ (گزارش تصویری)

اپراتور 7
شرکت‌های صنعتی و معدنی حاضر در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

شرکت‌های صنعتی و معدنی حاضر در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران/قسمت دوم (گزارش تصویری)

اپراتور 7
شرکت‌های صنعتی و معدنی حاضر در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

شرکت‌های صنعتی و معدنی حاضر در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران/قسمت اول (گزارش تصویری)

اپراتور 7
مراسم مراسم اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایراناختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

مراسم اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران (گزارش تصویری)

اپراتور 7
روز چهارم از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

روز چهارم از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران (گزارش تصویری)

اپراتور 7
روز سوم ار دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

روز سوم ار دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران (گزارش تصویری)

اپراتور 7
روز دوم از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

روز دوم از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران ( گزارش تصویری)

اپراتور 7
اولین روز از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

اولین روز از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران (گزارش تصویری)

اپراتور 7
حضور خبرگزاری صنایع در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد

خبرگزاری صنایع در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد (گزارش تصویری)

اپراتور 7
1 2 3 32